Lean Management

Zastosowanie narzędzi Lean w przedsiębiorstwie prowadzi do uzyskania licznych pozytywnych efektów. W ich wyniku uzyskujemy tak zwane odchudzanie wielu procesów organizacyjnych, w efekcie czego można w znaczący sposób ograniczyć marnotrawstwo. Zastosowanie narzędzi zaliczanych do Lean pozwala również na opracowanie wielu innowacyjnych rozwiązań, które można zaliczyć zarówno do innowacji procesowych jak i organizacyjnych. Na niniejszej stronie prezentujemy narzędzia zaliczane do Lean, zwracając uwagę na ich rolę w kształtowaniu różnego rodzaju innowacji.

Zastosowanie lean management powinno prowadzić do sytuacji, w której właściwe elementy znajdują się we właściwym miejscu o właściwym czasie. W szczególności należy skoncentrować się na ograniczeniu trzech kwestii zwanych z japońska 3M:
Muda – odpadów produkcyjnych, przestojów, zbędnych ruchów i wszelkich rodzajów marnotrawstwa: czasu, zasobów czy też ogólnie działań, które nie stanowią dla klienta wartości,
Muri – nadmiernego obciążenia pracowników, maszyn lub procesów, prowadzących do przemęczenia ludzi, częstego psucia się urządzeń i ich przestojów, itp.,
Mura – niezgodności i nieregularności działań – takie zarządzanie przepływem wszystkich zasobów, aby zapewnić regularność, brak przestojów, stały przebieg poszczególnych operacji.

Poznaj najważniejsze zasady lean.

Praktyczne zastosowanie lean wymaga wykorzystania licznych metod i narzędzi zarządzania. Wszystkie metody te zaliczane są zwykle do metod i narzędzi zarządzania jakością, ale bywa że wykorzystuje je się również w inżynierii, logistyce itp. Ich zastosowanie ma na celu poprawę produktywności, ograniczenie marnotrawstwa i usprawnienie realizowanych w organizacji procesów.

Do najważniejszych narzędzi lean zalicza się: 5S, Kaizen, Just In Time, Kanban, SMED – Single Minute Exchange or Die, TPM – Total Productive Maintenance, VSM – Value Stream Mapping.